Glostrup Rideklubs Love


§ 1.

Klubbens navn er Glostrup Rideklub (GLK) og klubbens hjemsted er Glostrup Kommune. Glostrup Rideklub er medlem af DRF under DIF hvorfor klubben er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 2.

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ride konkurrencer af forskellig art, samt arbejde for kendskabet til heste og alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben skal sikre gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke ridesport mv. med udgangspunkt i et forpligtende socialt klubfællesskab.

§ 3.

I klubben kan optages medlemmer i en af følgende kategorier, der er nærmere beskrevet i bilag A til disse love, mod et indskud, som fastsættes hvert år på generalforsamlingen:

Aktive senior medlemmer

Aktive junior medlemmer

Passive medlemmer


Medlemskab er gældende fra datoen for bestyrelsens modtagelse af skriftlig indmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfaldsdato, slettes vedkommende som medlem og genoptagelse i klubben kan kun ske efter betaling af restancen og mod nyt indskud. Se endvidere § 5.

Klubbens bestyrelse kan stille forslag til generalforsamlingen om udnævnelse af æresmedlemmer. Generalforsamlingen kan forlange skriftlig afstemning om bestyrelsens forslag herom. Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke diskuteres på generalforsamlingen.

§ 4.

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling, som afholdes i februar måned.
Tid og sted for generalforsamlingen skal sammen med forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skriftligt meddeles klubbens medlemmer mindst 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse til generalforsamlingen kan ske elektronisk til de medlemmer, der har accepteret denne indkaldelsesform ved aflevering af e-mailadresse til klubbens medlemsregister.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 1. januar.
Kontingentrestance medfører tab af adgangstegn til generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter :

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3. Kassereren aflægger regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent, indskud og ridehus kort.
6. Valg af formand, kasserer eller sekretær.
7. Valg af øvrig bestyrelse.
8. Valg af 1. suppleant.
9. Valg af juniorrepræsentanter
10. Valg til udvalg og udvalgsformænd.
A. Dressurudvalg

B. Springudvalg.
C. Breddeudvalg.
D. Caffeudvalg
E. PR- og sponsorudvalg.
F. Juniorudvalg.
G. Festudvalg.
H. Miniudvalg.

I. Skovudvalg


11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes med mindst 7 dages varsel, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 aktive eller passive
seniormedlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter begæringen modtages.

§ 5.

Aktive og passive seniormedlemmer, som har betalt kontingent, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, er valgbare og har fuld stemmeret. Juniormedlemmer, som har betalt kontingent, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, vælger på generalforsamlingen for et år ad gangen 2 juniorrepræsentanter til bestyrelsen.
Juniormedlemmerne har kun stemmeret i sportslige anliggender, men hvis der er indsendt forslag til ændringer eller nye regler, som vedrører juniormedlemmerne, kan en enig bestyrelse give juniorerne stemmeret ved generalforsamlingen.

Æresmedlemmer er valgbare og har fuld stemmeret.
På generalforsamlingen kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er forslag forkastede. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Bestyrelsen eller mindst 3 stemmeberettigede medlemmer kan dog forlange skriftlig afstemning.
Til ændring af klubbens love, ved forslag om udnævnelse af æresmedlemmer, til eksklusion af medlemmer eller genoptagelse af udelukkede medlemmer kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. - Se endvidere § 9.

§ 6.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Hvert år er tre eller fire bestyrelsesmedlemmer på valg, heriblandt enten formanden eller kassereren og sekretæren.
Udover formanden, kassereren og sekretæren, som vælges af generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv. Næstformanden træder ved formandens frafald i dennes sted.
Til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen 1 suppleant, som i tilfælde af et bestyrelsesmedlems frafald, kan indtræde i det pågældende bestyrelsesmedlems sted indtil førstkommende generalforsamling.
Medlemmer af Glostrup Rideklubs bestyrelse eller klubbens revisorer kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen eller være revisor i en anden rideklub.
Medlemmer af Glostrup Rideklubs bestyrelse kan ikke samtidig have en administrativ tilknytning til en anden rideklub.

Foruden ovennævnte vælger generalforsamlingen følgende primære udvalg hver på mindst 3 medlemmer.

1. Dressurudvalg.
2. Springudvalg.
3. Breddeudvalg.
4. Caffeudvalg
5. PR- og sponsorudvalg.
6. Juniorudvalg.
7. Festudvalg.
8. Miniudvalg.

9. SkovudvalgIndstillingen til de enkelte udvalg skal så vidt muligt ske fra og af de medlemmer, der tilhører de pågældende interesseområder. Formanden for udvalgene vælges af generalforsamlingen, som en af de kandidater, der er foreslået af medlemmer fra det pågældende interesseområde.

Udvalgene vælger en stævnekoordinator til varetagelse af de overordnede stævnefunktioner før, under og efter stævner. Formanden for hvert af udvalgene samt stævnekoordinatoren har møderet i bestyrelsen.

Hvert udvalgs og stævnekoordinatorens ansvarsområde og beføjelser kan præciseres i een til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse. I tilfælde af vakance, supplerer de pågældende udvalg sig selv, og vælger ny formand. Samtlige udvalgsmedlemmer vælges for et år. Genvalg kan finde sted.

§ 7.

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af 1 bestyrelsesmedlem, herunder 1 juniorrepræsentant. Alle bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende,
Juniorrepræsentanterne har alene stemmeret i sportsligt anliggende. Tvivlsspørgsmål om hvorvidt en sag kan karakteriseres som et sportsligt anliggende, afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 stemmeberettigede medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, deltager i beslutningen. Næstformanden træder ved formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlinger og beslutninger på bestyrelsesmøder. Protokollen fremlægges til godkendelse på nærmest følgende bestyrelsesmøde og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

§ 8.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dennes virksomhed. Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december, hvor regnskabet afsluttes. Regnskabet skal revideres såvel talmæssigt som kritisk, af de valgte revisorer, senest den 1. februar. Klubbens formand kan deltage i revisionen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Revisorer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
De på generalforsamlingen valgte revisorer pålægges at foretage uanmeldt revision af klubbens regnskab minimum 2 gange årligt.
Klubbens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Bestyrelsens beretning, evt. i uddrag vedrørende opfyldelse af klubbens formålsparagraf, skal bilægges klubbens regnskab ved fremsendelse til kommunalbestyrelsen.
Formanden og kassereren kan tegne klubben i alle økonomiske forhold. Klubbens samlede bestyrelse er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen og klubbens reviderede regnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 9. A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 9. B
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

§ 9. C
I det af §9 B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afsteming, og med et flertalt på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre klubber eller evt. indstilles til Danmarks Indræts Forbund, at vedkommende udelukkes for andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

§ 10.

Beslutning om klubbens opløsning skal træffes af to generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Der skal være mindst 14 dage imellem generalforsamlingerne. Herudover skal 3/4 af de afgivne stemmer ved den første generalforsamling være for klubbens opløsning. Når generalforsamlingen har besluttet klubbens opløsning, træffer generalforsamlingen beslutning om afvikling af klubbens aktiver, til almennyttige formål indenfor ridesport.

§ 11.

Nærværende love er vedtaget på generalforsamlingen den 5. februar 1966 og revideret 1971, 1977, 1981, 1982, 1986, 1989, 1990, 1992, 1993, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2011, 2012, 2016 og 2019.

Bilag:
A 2009 Medlemsgrupper og kontingenter
B 2009 Transporttilskud
C 2009 Klubmesterskaber og vinterklubstævner (ændret 2019)
D 2009 Arbejdsdage (ændret 2019)
E 2009 Hjælp til stævner
F 2009 Bestyrelse og udvalg
G 2009 Regler for rangliste (ændret 2020)
G-1 2009 Pointskema til rangliste
H 2009 Generelle rideregler og foldregler

Bilag a.

Bilag a, 2009 (revideret 2011), Medlemsgrupper og kontingenter.

GLOSTRUP RIDEKLUB har følgende medlemsgrupper og kontingentet i alle grupper betales en gang årligt pr. 1. april.

Ved indmeldelse betales et års kontingent – dog betales kun et halvt års kontingent, hvis indmeldelse sker i perioden 1. november til 1. april.
Hvis et medlem ønsker at skifte medlemsgruppe, betales forskellen mellem oprindeligt kontingent og det kontingent, som gælder for den nye medlemsgruppe.
Hvis det nye medlemskab er billigere, refunderes kontingentet ikke

AKTIVE MEDLEMMER:

Aktive medlemmer har adgang til alle Glostrup Rideklubs faciliteter - ridehuse, rytterstue, udendørsbaner, samt til at deltage i alle arrangementer, som Glostrup Rideklub afholder eller bliver inviteret til.

Der kan kun løses ridehuskort for heste, der er opstaldet på Parcelgården. Heste opstaldet udenfor Parcelgården kan deltage i undervisning i ridehusene mod et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen og som opkræves af underviseren.

Aktive medlemmer er berettiget til at modtage transporttilskud fra "TRANSPORTKASSEN" efter regler, der fastsættes af bestyrelsen.

Aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare. Se dog § 5 i klubbens love.

Kontingentet er:
Seniorer 600,-kr. pr. år.
Juniorer 300,-kr. pr. år, - ryttere er juniorer indtil udgangen af det kalender år, hvor de fylder 18 år.

PASSIVE MEDLEMMER:

Alle, som ikke er aktive ryttere, kan optages som passive medlemmer af Glostrup Rideklub. Passive medlemmer må ikke starte til stævner i eller for Glostrup Rideklub.

Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare. Se dog § 5 i klubbens love.

Kontingentet er 200,- kr. pr. år.


ÆRESMEDLEMMER:

Æresmedlemmer er kontingent fri og har samme rettigheder som aktive medlemmer.

Bilag b:Regler for modtagelse af transporttilskud (brug denne formular)


1. Transportgodtgørelse ydes til ryttere, der har været medlem af Glostrup Rideklub i mindst 1 år.
2. Der ydes kun transportgodtgørelse til stævner afholdt af rideklubber under Dansk Rideforbund, og hvor Glostrup Rideklub er inviteret.
3. Der ydes ikke transportgodtørelse til klubbens egne stævner.
4. Hvis et medlem af Glostrup Rideklub starter for en anden klub til et stævne, hvor Glostrup Rideklub er inviteret, bortfalder transportgodtgørelse indtil næstkommende generalforsamling.
5. Afvikles et stævne over 2 weekender, betragtes dette som 2 stævner, og der ydes transportgodtgørelse til begge afdelinger af stævnet.
6. Hvis et medlem af Glostrup Rideklub har mere end en hest med til et stævne, ydes der transportgodtgørelse til alle heste.
7. Såfremt klubbens økonomi efter bestyrelsens vurdering nødvendiggør det, ydes der kun transportgodtgørelse til en hest pr. rytter.
8. Til lands- og elitestævner vest for Storebælt ydes der transportgodtgørelse på 250 kr. pr. hest.
9. Transportgodtgørelsen pr. 20. februar 2009 er 100 kr. pr. hest.
10. Der ydes transportgodtgørelse, så længe bestyrelsen finder det økonomisk forsvarligt.
11. Der kan, indtil regnskabsåret er afsluttet, max. ydes transportgodtgørelse 5 gange pr. rytter. Såfremt bestyrelsen herefter finder det økonomisk forsvarligt, kan der ydes yderligere tilskud udover de fastsatte 5 gange.
12. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte bestemmelser.

Blanket ang. transporttilskud (når den er udfyldt sendes den til mailto: helle@ices.dk)

Navn på GLK medlem/rytter:

Navn på hesten:

Stævnenavn:

Dato for stævnet:

Sted (adresse, by) for stævnet:

Antal gange der er udbetalt
tilskud til rytter i kalenderåret:

Kontonr. som beløbet kan
overføres til:

Regler for tilskud:
1. Transportgodtgørelse ydes til ryttere, der har været medlem af Glostrup Rideklub i mindst 1 år.
2. Der ydes kun transportgodtgørelse til stævner afholdt af rideklubber under Dansk Rideforbund, og hvor Glostrup Rideklub er inviteret.
3. Der ydes ikke transportgodtørelse til klubbens egne stævner.
4. Hvis et medlem af Glostrup Rideklub starter for en anden klub til et stævne, hvor Glostrup Rideklub er inviteret, bortfalder transportgodtgørelse indtil næstkommende generalforsamling.
5. Afvikles et stævne over 2 weekender, betragtes dette som 2 stævner, og der ydes transportgodtgørelse til begge afdelinger af stævnet.
6. Hvis et medlem af Glostrup Rideklub har mere end en hest med til et stævne, ydes der transportgodtgørelse til alle heste.
7. Såfremt klubbens økonomi efter bestyrelsens vurdering nødvendiggør det, ydes der kun transportgodtgørelse til en hest pr. rytter.
8. Til lands- og elitestævner vest for Storebælt ydes der transportgodtgørelse på 250 kr. pr. hest.
9. Transportgodtgørelsen pr. 20. februar 2009 er 100 kr. pr. hest.
10. Der ydes transportgodtgørelse, så længe bestyrelsen finder det økonomisk forsvarligt.
11. Der kan, indtil regnskabsåret er afsluttet, max. ydes transportgodtgørelse 5 gange pr. rytter. Såfremt bestyrelsen herefter finder det økonomisk forsvarligt, kan der ydes yderligere tilskud udover de fastsatte 5 gange.Bilag c: Klubmesterskaber og vinterstævner (senest revideret 2019)

Deltagelse i mesterskaber forudsætter, at man har været medlem af Glostrup Rideklub i mindst 3 måneder. Hver rytter må kun deltage én gang i ét mesterskab inden for hver diciplin, dog må en rytter starte 2 heste i 1. hovedrunde i springning.
Mesterskabsklasser åbnes når der er mindst 4 deltagere.
Mesterskabsklasser er pointgivende og pønalitetsgivende på ranglisten.
Dansk Ride Forbunds reglement er gældende i det omfang, det ikke er fraveget i nedenstående bestemmelser:

Dressur:
Junior/ungrytter mesterskabet er åbent for alle aktive junior/ungryttere. Den bedst placerede junior/ungrytter bliver junior/ungrytter mester. Man er junior/ungrytter til og med det kalenderår man fylder 21 år i henhold til Dansk ride Forbunds reglement som til enhver tid er gældende.
Klubmesterskab er åbent for alle aktive medlemmer af Glostrup Rideklub.
Old Boys- mesterskab er åbent for alle aktive medlemmer af Glostrup Rideklub, og som er fyldt 35 år.
Ved ligeplacering til mesterskabstitler i dressur deles titlen.

Springning:
Junior/ungrytter mesterskabet er åbent for alle aktive junior/ungryttere. Den bedst placerede junior/ungrytter bliver junior/ungrytter mester.
Man er junior/ungrytter til og med det kalenderår, man fylder 21 år i henhold til Dansk ride Forbunds reglement, som til enhver tid er gældende.

Klubmesterskab er åbent for alle aktive medlemmer af Glostrup Rideklub.

Rideskolemesterskabet er åben for alle aktive medlemmer af GLK, der opfylder nedenstående krav:

• Der skal rides på en af Parcelgårdens rideskoleheste.

• Mesterskabet er åbent for ekvipager, der ikke opfylder kravene for at måtte ride enten junior- eller klubmesterskabet.

• Den bedst placerede bliver rideskolemester, altså ekvipagen med færrest fejl og hurtigst tid.

• Klassen rides i 70 cm.

• Klassen rides altid i en metode B1.

• Man må gerne deltage med flere heste, men man skal vælge en i omspringningen ligesom ved de andre mesterskaber.

Junior/ungrytter mesterskabs- og klubmesterskabsklassen rides efter metode B12.
Ved ligeplacering til mesterskabstitler i spring er tiden i omspringningen afgørende.

Regler for GLKs Vinterklubstævner:
Ved D-stævner kan hesten have op til 4 starter pr. dag, så længe ingen starter er over sværhedsgrad 0. Ingen ekvipage kan have mere end 2 starter pr. dag.

bilag d:

Arbejdsdage (senest revideret 2019)


For at en rideklub kan fungere tilfredsstillende for klubmedlemmerne er det nødvendigt, at klubben råder over en del materiel og faciliteter, som både bruges til dagligt og når klubben afholder stævner eller andre fælles arrangementer. Disse ting skal både etableres og vedligeholdes og der er kun klubbens medlemmer til at udføre det arbejder, der er forbundet hermed. Endvidere er der brug for mange hjælpere ved stævner og andre klubarrangementer.

I Glostrup Rideklub her vi tradition for, at udføre det nødvendige arbejde på et antal arbejdsdage i løbet af året. Det tilstræbes, at tilrettelægge arbejdet således, at alle kan deltage under hyggelige former. De væsentligste opgaver udføres normalt op til klubbens to distriktsstævner. Det har endvidere vist sig praktisk, at udføre en række opgaver om sommeren mens vejret er godt.

Klubbens bestyrelse fastlægger og offentliggør arbejdsdagene ved årets start således, at klubmedlemmerne kan tilrettelægge deres deltagelse. Diciplinudvalgene ophænger i god til inden arbejdsdagene lister med de aktuelle opgaver og indkøber nødvendige materialer. Til visse opgaver kan der udpeges opgaveansvarlige med særlige forudsætninger for løsning af den aktuelle opgave.

Da ikke alle klubmedlemmer har forståelse for, at de skal deltage i arbejdet på lige fod med de øvrige klubmedlemmer, er det nødvendigt med et sæt regler om, hvorledes alle kommer til at bidrage til klubbens praktiske drift.

Regler
Alle skoleryttere, der springer på springhold torsdag og/eller fredag på en skolehest opstaldet på Parcelgården, skal deltage i 1 arbejdsdag pr. springdag. Og en repræsentant for hver hest, der er opstaldet på Parcelgården, skal deltage i mindst 2 fulde arbejdsdage på et år. Repræsentanten kan være ejeren eller en halvpart, mens hestepassere ikke tæller med i denne sammenhæng.
Klubben vil føre regnskab med, om hestene er repræsenteret ved arbejdsdagene.

Såfremt en hest ikke har været repræsenteret når året er omme, vil den blive udelukket fra at benytte klubbens baner og materiel i en nærmere fastsat periode. Klubbens bestyrelse vil tage stilling til, om udelukkelsen også skal gælde deltagelse i de stævner, som klubben afholder.
Medlemmer af Glostrup Rideklub, som gentagne gange vægrer sig ved at deltage i stævner som hjælper, vil blive udelukket fra at deltage i stævnerne i en nærmere fastsat periode.

Vedr. hjælp til stævner henvises til Bilag e 2009 ”Hjælp til stævner”, som blev drøftet og godkendt på generalforsamlingen d. 19. februar 2016.

bilag e:

Hjælp til stævner (2016)

1. Ingen hjælp = ingen start. Gælder kun for GLK’ere opstaldet på Parcelgården. (Det er ikke nemt med hesten stående i traileren at afsætte 1-2 timer ekstra til at hjælpe.)

2. Det er nødvendigt at hjælpe i den disciplin, man starter. Så man hjælper i både spring og dressur, hvis man starter i begge dele.

3. Man skal skrive både for- og efternavn på listerne (alternativ fornavn og hest), da det ellers kan være svært at gennemskue, hvem der er hvem.

4. Starter man både spring og dressur, skal man hjælpe to gange.

5. Man skal have skrevet sig på hjælperlisterne senest en uge før stævnets start.

6. Efteranmeldere skal også hjælpe. De skal kontakte de respektive udvalg under stævnet og få oplyst, hvornår der er brug for hjælp.

7. DET ER IKKE TILLADT AT STREGE SIG SELV ELLER ANDRE UD PÅ LISTERNE! Hvis man bliver forhindret/ombestemmer sig af den ene eller anden grund, så kontakt det pågældende udvalg.

8. Alle skal stå på en hjælperliste – også udvalgsmedlemmer! Det kan anbefales at gøre som dressurudvalget: Lav en kolonne på hjælperlisten specielt til udvalgets medlemmer, så vi kan se, hvornår de forskellige udvalgsmedlemmer hjælper til.


Drøftet og godkendt på generalforsamlingen 20. februar 2009 samt den 19. februar 2016.

Bilag f:

Glostrup Rideklubs bestyrelse og udvalg 2020.

Se organisationsdiagram her.

Bestyrelse:

Helle Skjøt (formand), Helle Falck (kasserer), Lone Olsen (sekretær), Dorthe Kruse Larsen, Amalie Lehmann, Jane Hinsch og Helle Fischer.

Suppleanter til bestyrelsen: Mette Falck (1. suppleant) og Cecilia Andersson (2. suppleant)

Juniorrepræsentanter: Anne-Sofie Fischer og Laura Schmidtsdorff,


Dressurudvalg: Mette Døssing Falck (F), Helle Skjøt, Helle Falck, Connie Rosendahl, Cia Hedenquist, Marianne Weidich Hansen, Jette Andersson, Anne-Sofie Fischer, Cecillia Overgaard Andersson og Luna Søborg

Springudvalg: Emilie Kampmann, Ronja Lissi Dam, Jessica Riemer, Malene Olin, Nina Rosendahl, Cecilie Vedel og Sara Mejdal Petersen, Dinna Otto, Freja Lundsholm Jørgensen, Melissa Erdem og Lise Andersen.

Velfærdsudvalg: Niels Grubbe (F), Helle Bjørnskov Fischer, Ditte Sander, Birgitte Grubbe, Cecilie Vedel og Ditte Vodstrup, Luise Bjørnlund, Julia Godtbert, Astrid Krejbjerg, Maj-Britt Pedersen.

Breddeudvalg: Nina Rosendahl (F), Cecilia Andersson, Mette Falck, Cia Hedenquist, Freja Lundsholm Jørgensen og Rebecca Bøjle Kristensen.

PR og sponsorudvalg: Torben Hansen (F), Dorthe Wennerwald, Helle Skjøt og Amalie Lehmann.

Juniorudvalg: Anne-Sofie Fischer (F) og Laura Schmidtdorff (F), Karla Augusta Quist Vandborg, Camilla Osbeck, Emmely Vendt, Selma Søndergaard, Ida Rabing og Liv Hinsch.

Festudvalg: René Møhl, Mathilde Ballegaard og Alberte Rosendahl.

Miniudvalg: Camilla Hansen (F), Anne Bente Hansen, Monike Bjerning, Amélie Petersen og Sara Al-sadi.

Stævnekoordinator: Charlotte Tengmark.
Ansvars og funktionsbeskrivelser:


Bestyrelsen:

Klubbens formand:
Vælges på generalforsamlingen for en 2årig periode.
Tegner klubben ud af til.
Varetager kontakt til kommunen samt GSI (Glostrup samvirkende idrætsforeninger). Sørger for ansøgninger til kommunen om aktivitets- og lokaletilskud. Sørger for ansøgninger til GSI om materialetilskud og fremsende af dokumentation. Varetager kontakt til rideskolen, herunder fastsættelse af husleje mv. Varetager kontakt til skovvæsnet.
Behandler/videresender henvendelser fra klubber og medlemmer til forbundet. Modtager/behandler post/henvendelser fra kommunen, distriktet, forbundet og øvrige medlemmer.
Deltager i repræsentantskabsmøder og halvvejsmøder i Dansk Ride Forbund og Distrikt 1. Står for rekvisition af børneattester. Står for indhentelse og uddeling af championats præmier. Leder bestyrelsesmøderne. Sørger for at indberette medlemstal med mere til DRF og kommunen. Udarbejder og forelægger bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen. Have kontakt til de forskellige udvalgs formænd.

Næstformand:
Konstitueres ved 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Næstformand skal træde i formandens sted ved dennes forfald.
Have kontakt til juniorudvalg og bistå dette.

Kasserer:
Vælges på generalforsamlingen for en 2årig periode. Fører klubbens regnskab. Opkræver kontingent. Sørger for betalinger i forhold til den daglige drift. Kassereren fremlægger regnskabs og budgetstatus for den øvrige bestyrelse på bestyrelsesmøderne. Kassereren foranlediger regnskabets revidering og status samt driftsregnskabet underskrevet af
klubbens revisor 14 dage før generalforsamlingen. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Sekretær:
Vælges på generalforsamlingen for en 2årig periode. Sekretæren tager referat ved bestyrelsesmøder. Sørger for dagsorden/indkaldelse, som sendes til deltagerne ca. en uge før mødet. Sørger for referat samt at få dette sendt ud til bestyrelsen og webmaster, som lægger dette på
hjemmesiden. Post sendt til sekretæren fordeles til relevante udvalg.
Ansvarlig for korrekt registrering af personer i udvalg.
Ansvarlig for opdatering af den aktivitetskalender, som hænger i stalden og til webmaster så hjemmesiden kan rettes. Sørger for opdatering af kluboplysninger diverse steder. Laver forskellige opslag til orientering for medlemmerne om forskellige arrangementer og informationer.

Øvrige medlemmer:
Deltager i bestyrelsesmøder og andre møder efter nærmere aftale.
Deltage i gennemførelse af beslutninger, som er vedtaget på bestyrelsesmøder. Tegner efter nærmere aftale klubben ud af til.
Deltager i tilrettelæggelse og gennemførelses af klubbens arbejdsdag.
Deltager i anskaffelse, drift og vedligeholdelse af klubbens materiel og faciliteter.

Webmaster:
Sørger for at opdatere hjemmesiden med relevant information, nyheder og aktivitetskalender. Sørger for at lægge starttider til stævner samt resultater på hjemmesiden. Opdaterer klubbens billedgalleri på hjemmesiden.

Ansvarsbeskrivelse af Glostrup Rideklubs udvalg.

Alle GLK´s udvalg forventes repræsenteret til bestyrelsesmøderne.


Springudvalg: Planlægge, arrangere og afholde springstævner. Propositionsforslag til stævnekoordinator. Ansvarlig for springbanen både under stævner og til hverdag samt dennes vedligeholdelse. Ansvarlig for anskaffelse og vedligeholdelse af springmateriel.
Forestår ud- og indtagning af springmateriel forår/efterår. Arrangere træningssamling.

Dressurudvalg: Planlægge, arrangere og afholde dressurstævner. Propositionsforslag til stævnekoordinator. Ansvarlig for dressurbanen både under stævner og til hverdag samt for banernes vedligeholdelse. Finde hjælpere til stævnerne. Forestår opsætning af dressurbanerne. Arrangere træningssamling.

Velfærdsudvalg: Varetage cafeteriets drift ved forskellige arrangementer. Finde hjælpere til disse arrangementer. Arrangere fællesspisning. Holde orden og sørge for oprydning af rytterstue.

Terrænudvalg: Arrangere den årlige terrænspringning. Kontakt til skovvæsenet.

Sponsorudvalg: Kontakte og finde sponsorer i forbindelse med afholdelse af C-stævner.

Juniorudvalg: Planlægge, arrangere og afholde Showstævnet og juletræsfest. Arrangerer og afholde kursus om sikkerhed. Afholde strigle/pudse udstyr/omgang i stalden kursus.
Evt. arrangerer forskellige hyggeeftermiddage/aftner.

Foldudvalg: Står for daglig administration af klubbens folde, herunder åbningstider og hegn. Opdaterer foldreglementet. Arrangerer arbejdsdage til vedligeholdelse af foldene. Har kontakt til kommunen vedr. leje af foldene.

Voltigeringsudvalg: Står for træning i voltigering. Arrangerer stævnedeltagelse. Planlægge og arrangerer træningssamlinger.


Miniudvalg: Planlægge, arrangerer og afholde minidressur, minispring og begynderskovture i samarbejde med rideskolen.

Festudvalg: Planlægge, arrangerer og afholde fester.

Stævnekoordinator: Sammenfatte propositionsforslag til godkendelse i Distrikt 1. Ansøger stævneterminer. Ansøger terminer på infosport. Taste propositioner på infosport. Koordinerer stævnerne. Indkalde til planlægningsmøder før stævnerne. Indkalde til evalueringsmøde efter stævnerne.

Forretningsorden Glostrup Rideklub.

1) Konstituering:
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen.
Hvert år er tre eller fire bestyrelsesmedlemmer på valg, heriblandt enten formanden eller kassereren og sekretæren.
Udover formanden, kassereren og sekretæren, som vælges af generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv. Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen næstformand for et år. Næstformanden træder ved formandens frafald i dennes sted.
Suppleanter vælges for en 1årig periode. Suppleanten indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems frafald.

2. Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsesmøder holdes normalt i Rytterstuen i GLK, men under særlige omstændigheder kan et møde afholdes privat ved et af bestyrelsesmedlemmerne. Dette varsles i god tid, så alle er opmærksomme på denne ændring.
Bestyrelsesmøder afholdes hver 1. eller 2. tirsdag i hver måned, alle bestyrelsesmøder er normalt åbne for medlemmer.
Dato og tidspunkt for næste ordinære bestyrelsesmøde er fast afsluttende punkt på bestyrelsesmøder.
Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde med min. 7 dages varsel. Formanden kan om nødvendigt indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med kortere varsel.
Suppleanter og udvalgsmedlemmer deltager i bestyrelsesmøderne.

3. Dagsorden og referat:
Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder udarbejdes af sekretæren og udsendes med tilhørende bilag til bestyrelsen senest 5 dage før mødet.
Dagsordenen skal mindst have følgende faste punkter:

• Godkendelse af sidste referat
• Meddelelser fra formanden
• Meddelelser fra udvalgene
• Økonomi/budgetopfølgning
• Evaluering af afholdte arrangementer
• Kommende arrangementer
• Eventuelt
• Ny dato

Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Sekretæren udarbejder referat og sender det på mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt til webmasteren, som lægger det på hjemmesiden, til orientering for alle.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at en del af referatet ikke skal offentliggøres.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 stemmeberettigede medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, deltager i beslutningen.
I rutinesager kan formanden træffe beslutninger alene.

4. Emner til dagsordenen.
Emner til dagsordenen, kan forelægges af ethvert bestyrelsesmedlem enten varslet som et særskilt punkt på dagsordenen eller frembragt under eventuelt.
Emner kan forelægges bestyrelsen af ethvert medlem af klubben. Henvendelsen skal være skriftlig og med angivelse af navn på ophavsmand. Henvendelsen kan rettes til et bestyrelsesmedlem, dog helst til bestyrelsesformand eller sekretæren.
Alle emner, der kan få væsentlig betydning for klubben, -administrativt, økonomisk eller praktisk, skal forelægges bestyrelsen ved et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tager stilling til, om den kan træffes endelig beslutning vedr. emnet eller, om emnet ønskes behandlet ved en generalforsamling. Bestyrelsen beslutter samtidig om der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, eller om beslutningen skal afvente til førstkommende ordinære generalforsamling. Skal emnet afvente en generalforsamling træffer bestyrelsen beslutning om eventuelle, midlertidige forholdsregler.
Hvis et emne specifikt vedrører arbejdet i et udvalg, skal det pågældende udvalg inddrages i bestyrelsens behandling af emnet således, at udvalgets holdninger og bemærkninger indgår i grundlaget for bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen har ikke pligt til at følge et udvalgs indstilling, men kan afgøre sagen efter reglerne i klubbens love.

5. Budgetter, regnskaber og budgetansvar.
Kassereren foretager klubbens løbende bogføring, og kassereren har pligt til overfor bestyrelsen, at indberette væsentlige afvigelser fra budgettet så hurtigst som muligt, og om nødvendigt fremkomme med ændringsforslag til budgettet.
Kassereren udarbejder udkast til regnskab til behandling i bestyrelsen.
Hvert efterår udarbejder bestyrelsen budget for det kommende kalenderår. Kassereren indarbejder budgettet i klubbens regnskab, og forelægger det til endelig godkendelse sammen med regnskabet, ved generalforsamlingen.

Bilag g: (revideret 2020)Pr. 31/12 hvert år udregner Glostrup Rideklub en liste over hvilke af klubbens medlemmer, der i dressur og i springning har opnået point i det forløbne stævneår efter nedenstående regler.

Ved klubbens ordinære generalforsamling uddeles vandrepokaler og erindringspræmier til de ryttere, der har opnået flest point i henholdsvis dressur og springning i det forløbne år.

Man skal have opnået mindst 15 point for at kunne modtage ranglistens vandrepokal, som ellers ikke bliver uddelt.

Hvis flere ryttere indenfor den samme konkurrencegren er lige placerede på ranglisten, er vinderen den med flest 1. pladser.

I konkurrencer, som er pointgivende gives de i bilag g1-a (spring) og
g1-b (dressur) anførte point med nedenstående tilføjelser:

 • I distrikts-, Sjællands- og danmarksmesterskaber gives der 2 x af de i tabellen anførte point. Der gives kun point for det samlede resultat.
 • I klubmesterskaber gives der 1,5 x af de i tabellen anførte point.
 • Der gives 1 placering for hver påbegyndt antal af 4 startende. Det kræves dog, at der er min. 2 startende for at der kan opnås placering i en klasse, og derved point.
 • I springklasserne LC Speciel og LC Debutant gives point som for LD
 • I U- springklasser og sløjfeklasser gives point som for 1. plads i den nærmeste lavere almindelige klasse, - f.eks. for en 0-runde i U-LB gives point som for en 1. plads i LC.

Der gives ikke point i følgende konkurrencer:

 • Bare- back klasser
 • Holdspringninger
 • Jagtspringninger
 • Højdespringning
 • Puissance
 • Rekordforsøg
 • Holddressur


Vandrepokalerne kan ikke vindes til ejendom, men vandrer evigt.

Rytterne skal selv oplyse ranglistebestyreren om hvilke placeringer, de har opnået. Er placeringerne ikke afleveret til ranglistebestyreren senest 14 dage efter opnåelsen, betragtes de som ugyldige og medregnes ikke.

Bilag g-1-a Spring

Bilag g-1-b DressurBilag H:
Opdateret Juni 2012

Regler for benyttelse af staldene:

 • Færdsel i staldene sker på eget ansvar.
 • Der skal være ro i staldene, ingen råben, løb eller leg.
 • Der må ikke rides i staldene.
 • Heste skal altid bære grime i boksene.
 • Der må kun renses hove inde i boksene.
 • Heste på staldgangen må kun bindes til boksens tremmer udfor krybben, - ikke til boksdøren.
 • Heste på staldgangen må ikke være til gene.
 • Vandspiltove og staldgange skal rengøres efter brug.
 • Heste skal være i stald senest 15 minutter før lukketid.
 • Der må ikke hænges noget på boksens tremmer, hverken grimer, sliksten, trækketove eller andet.
 • Skilte og sedler mv. må kun placeres i metalrammen under krybben.
 • Dækkener mv. som flyder på staldgangen fjernes uden varsel.
 • Alt hvad der flyder på gulvene i skabsrum og sadelrum fjernes uden varsel.
 • Når vejret er koldt skal portene holdes lukkede.
 • Sidste m/k der forlader stalden slukker lyset.

Regler for benyttelse af ridehusene:

 • Ridehusene er fortrinsvis forbeholdt de ridende.
 • Faste aktiviteter i ridehusene skal respekteres.
 • Ryttere skal bære godkendt hjelm.
 • Porten skal lukkes, hvis den er lukket, når man kommer ind eller forlader ridehuset.
 • Der skridtes til og af i hovslaget.
 • Der må ikke standes i hovslaget for at snakke, - rid ind på midten.
 • Der må ikke skridtes to og to, hvis det generer andre ryttere.
 • Der rides venstre mod venstre.
 • Løsspringning kan ske i week-ends med 20 minutter pr. hest.
 • Springning uden for de almindelige springtider må kun ske efter tilsagn fra øvrige ryttere i ridehuset.
 • Longering må kun finde sted efter tilsagn fra øvrige ryttere i ridehuset.
 • Der må ikke være løse heste eller heste, der ruller sig, hvis der er ryttere i ridehuset.
 • Løse heste i ridehusene skal være under konstant opsyn, - manglende opsyn medfører bortvisning.
 • Jakker og dækkener mv. må kun lægges på barrieren i hjørnet ved servicebygningen.

Regler for benyttelse af udendørs baner:

 • Banerne må kun benyttes af GLK`s medlemmer, ved arrangementer hvor GLK er vært samt af Parcelgårdens rideskole til rideundervisning.
 • Ryttere skal bære godkendt hjelm og på springbanen skal ryttere under 18 år bære sikkerhedsvest.
 • Ved springning skal der være mindst 2 personer til stede på banen.
 • Der må ikke være løse heste på banerne.
 • Når springbanen forlades skal alle bomme lægges op i bøjler eller på bomvognene.
 • Beskadigelse af materiel eller hegn mv. skal straks meddeles til et bestyrelsesmedlem eller Joen.
 • Ridning til og fra skoven forbi banerne skal ske i skridt.

Ridning i terrænet:

1. Der må ikke rides på grusstierne (gang- og cykelstier) eller gennem vandhuller.
2. Der skal vises udpræget hensyn til andre skovgæster.
3. I lygtetændingstiden skal der bæres lygter.
4. Det anbefales indtrængende, at der rides med hjelm og sikkerhedsvest i terrænet. Ved Glostrup Rideklubs arrangementer er hjelm obligatorisk.


Foldregler: Opdateret Juni/September 2012

- Sommer fold


Foldregler sommer 1/6-2012

1. På foldoversigten kan man altid se hvilke folde der er åbne og hvilke der er lukket. (Foldoversigten forefindes i stalden.)

2. Det er hesteejeren, der har det fulde ansvar for, at hesten håndteres forsvarligt. Opmærksomheden henledes på, at der er objektivt ansvar for de skader som hesten måtte forvolde, - lov nr. 59 jf. lov nr. 528 af 6. juni 2007, § 30a-c. Bestemmelserne trådte i kraft d. 1.juli 2008. Objektivt ansvar betyder, at hesteejeren har ansvaret for alle skader som hesten forvolder uanset omstændighederne.

3. Husk at hjælpere til at trække på fold skal vælges med omhu. Det er jeres ansvar at både heste og hjælpere kommer godt igennem sommeren :-)

4. Personer under 15 år kan fratages retten til at føre heste til folden hvis det vurderes, ikke at kunne udføres sikkert nok.

5. Alle over 18 år må trække med 2 heste til og fra fold, hvis hestene skønnes at være rolige nok. Det anbefales dog at benytte hingstekæde eller hovedtøj.

6. Heste skal altid som minimum føres i træktov når de skal på fold.

7. Der er kun tidsbegrænsning på syge & reservationsfold. (2 timer) Reservation skal ske på tavlen i stalden.

8. Hvis en booket tid ikke er taget i brug, bortfalder den efter 15 minutter.

9. Hvis hesten tages ind senere end klokken 17.00 skal hesten have en foldmakker, så den ikke ender alene på folden.

10.Der skal altid være minimum 2 heste på fold. Det vil sige at de 2 første og de 2 sidste heste på folden altid lukkes ind eller ud samtidig. (Også selvom der ikke er lavet nogen aftale om den sidste hest.)

11.Hopper og vallakker skilles ad. 12.Hvis intet andet er bestemt, må folde uden vand max anvendes i 4 timer ad gangen.

13.Folde med vand har ingen tidsbegrænsning.

14.Der kommer vand på alle folde undtagen 9+10.

15.Alle foldbrugere har pligt til at holde øje med led og hegn. Opdages fejl skal der straks gives besked til Joen (26210675).

16.I tilfælde af store mængder nedbør, kan foldene være lukkede i en kort periode.

17.Fold 1-2-6-9 og 10 er som udgangspunkt syge/reservations folde.

18.Er der tvivlsspørgsmål i forbindelse med brugen af foldene, kan disse altid rettes til Joen.- Vinter fold


Foldregler vinter 1/9-2012

1. På foldoversigten kan man altid se hvilke folde der er åbne og hvilke der er lukket. (Foldoversigten forefindes i stalden.)

2. Det er kun fold 1-2-5A-9-11-12-13 som er vinter folde.

3. Fold 1-2- 5 – 9 – 11 – 12 & 13 kan reserveres i på tavlen i stalden når de ikke bruges af foldordningen

4. foldene på banerne er lukkede i flg. Tidsrum. Tirsdag : 14.00 - 17.15 Onsdag : Torsdag : 09.00 - 14.30 Fredag : 08.30 - 12.15

5. Det er hesteejeren, der har det fulde ansvar for, at hesten håndteres forsvarligt. Opmærksomheden henledes på, at der er objektivt ansvar for de skader som hesten måtte forvolde, - lov nr. 59 jf. lov nr. 528 af 6. juni 2007, § 30a-c. Bestemmelserne trådte i kraft d. 1.juli 2008. Objektivt ansvar betyder, at hesteejeren har ansvaret for alle skader som hesten forvolder uanset omstændighederne.

6. Husk at hjælpere til at trække på fold skal vælges med omhu. Det er jeres ansvar at både heste og hjælpere kommer godt igennem vinteren ϑ

7. Personer under 15 år kan fratages retten til at føre heste til folden hvis det vurderes, ikke at kunne udføres sikkert nok.

8. Alle over 18 år må trække med 2 heste til og fra fold, hvis hestene skønnes at være rolige nok. Det anbefales dog at benytte hingstekæde eller hovedtøj.

9. Heste skal altid som minimum føres i træktov når de skal på fold.

10.Hvis en booket tid ikke er taget i brug, bortfalder den efter 15 minutter.

11.De 2 første og de 2 sidste heste på folden lukkes altid ind eller ud samtidig. (Også selvom der ikke er lavet nogen aftale om sidste hest.)

12.Hopper og vallakker skilles ad.

13.Foldene må max anvendes i 4 timer ad gangen.

14.Alle foldbrugere har pligt til at holde øje med led og hegn. Opdages fejl skal der straks gives besked til Joen (26210675).

15.Er der tvivlsspørgsmål i forbindelse med brugen af foldene, kan disse altid rettes til Joen.

Vi takker vore sponsorer

Glostrup Rideklub

Sortevej 52, 2600 Glostrup