Glostrup Rideklubs Vedtægter


§ 1. Navn og formål

Klubbens navn er Glostrup Rideklub (GLK) og klubbens hjemsted er Glostrup Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ride konkurrencer af forskellig art, samt arbejde for kendskabet til heste og alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben skal sikre gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke ridesport mv. med udgangspunkt i et forpligtende socialt klubfællesskab.


§ 2. Medlemskab af organisationer

Glostrup Rideklub er medlem af DRF under DIF hvorfor klubben er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 3. Medlemmer


I klubben kan optages medlemmer i en af følgende kategorier, der er nærmere beskrevet i bilag A til disse love, mod et kontingent, som fastsættes hvert år på generalforsamlingen:

- Aktive senior medlemmer fra og med det år, de fylder 19 år.

- Aktive junior medlemmer til og med det år, de fylder 18 år.

- Passive medlemmer

Medlemskab er gældende fra datoen for bestyrelsens modtagelse af skriftlig indmeldelse. Udmeldelse skal ske via klubbens medlemssystem.


Klubbens bestyrelse kan stille forslag til generalforsamlingen om udnævnelse af æresmedlemmer. Generalforsamlingen kan forlange skriftlig afstemning om bestyrelsens forslag herom. Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke diskuteres på generalforsamlingen.


Aktive medlemmer er berettiget til at modtage transporttilskud fra "Transportkassen" efter regler, der fastsættes af bestyrelsen og gøres tilgængelige på klubbens hjemmeside.


Klubbens medlemmer skal overholde de til enhver tid fastsætte regler for benyttelse af klubbens og Parcelgårdens faciliteter og folde. Disse er tilgængelige på klubbens hjemmeside.

§ 3a. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Er kontingentet ikke betalt rettidigt, er medlemmet udelukket fra deltagelse i klubbens aktiviteter indtil skyldigt kontingent er betalt. Bestyrelsen fastsætter den til enhver tid gældende politik for sletning af medlemmer, som ikke har betalt kontingent rettidigt. Se endvidere § 5.

§ 4. Generalforsamlingen
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling, som afholdes i februar måned.
Tid og sted for generalforsamlingen skal sammen med forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skriftligt meddeles klubbens medlemmer mindst 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse til generalforsamlingen kan ske elektronisk til medlemmerne f.eks. via klubbens medlemssystem, hvorigennem tilmelding til generalforsamlingen også kan finde sted. Bestyrelsen kan oplyse om generalforsamlingens afholdelse på anden vis, herunder via fysiske opslag på Parcelgården.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 1. januar.
Kontingentrestance medfører tab af ret til at deltage i generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3. Kassereren aflægger regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent, indskud og ridehus kort.
6. Valg af formand eller kasserer og sekretær.
7. Valg af øvrig bestyrelse.
8. Valg af mindst 1 suppleant.
9. Valg af juniorrepræsentanter
10. Valg af revisor.

11. Bestyrelsen oplyser om klubbens udvalg og medlemmerne af disse.
12. Eventuelt.


På generalforsamlingen kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er forslag forkastede. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Bestyrelsen eller mindst 3 stemmeberettigede medlemmer kan dog forlange skriftlig afstemning.
Til ændring af klubbens love, ved forslag om udnævnelse af æresmedlemmer, til eksklusion af medlemmer eller genoptagelse af udelukkede medlemmer kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Se endvidere § 9.


Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes med mindst 7 dages varsel, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 aktive eller passive
seniormedlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter begæringen modtages.


§ 5. Valgbarhed til bestyrelsen
Aktive og passive seniormedlemmer, som har betalt kontingent, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, er valgbare og har fuld stemmeret. Juniormedlemmer, som har betalt kontingent, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, vælger på generalforsamlingen for et år ad gangen 1-2 juniorrepræsentanter til bestyrelsen.
Juniormedlemmerne har kun stemmeret i sportslige anliggender, men hvis der er indsendt forslag til ændringer eller nye regler, som vedrører juniormedlemmerne, kan en enig bestyrelse give juniorerne stemmeret ved generalforsamlingen.

Æresmedlemmer er valgbare og har fuld stemmeret.

§ 6. Bestyrelsens sammensætning
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Hvert år er tre eller fire bestyrelsesmedlemmer på valg, heriblandt enten formanden eller kassereren og sekretæren.
Udover formanden, kassereren og sekretæren, som vælges af generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv og vælger en næstformand. Næstformanden træder ved formandens frafald i dennes sted.
Til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen mindst 1 suppleant, som i tilfælde af et bestyrelsesmedlems frafald, kan indtræde i det pågældende bestyrelsesmedlems sted indtil førstkommende generalforsamling
. Hvis flere suppleanter vælges ind, bliver kandidaten med flest stemmer valgt som 1. suppleant.

Medlemmer af Glostrup Rideklubs bestyrelse eller klubbens interne revisor kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen eller være revisor i en anden rideklub.
Medlemmer af Glostrup Rideklubs bestyrelse kan ikke samtidig have en administrativ tilknytning til en anden rideklub.

 

 § 6a. Klubbens udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte en række udvalg og oplyser om disse på klubbens hjemmeside og til klubbens generalforsamling. En repræsentant fra hvert udvalg deltager om muligt på bestyrelsesmøderne.
Udvalgene vælger en stævnekoordinator til varetagelse af de overordnede stævnefunktioner før, under og efter stævner. Stævnekoordinatoren deltager om muligt på bestyrelsesmøderne.

Hvert udvalgs og stævnekoordinatorens ansvarsområde og beføjelser kan præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse, som er tilgængelig på klubbens hjemmeside. I tilfælde af vakance, supplerer de pågældende udvalg sig selv, og vælger ny formand.

§ 7. Bestyrelsens beslutningskompetence
Bestyrelsen vedtager en ansvars- og funktionsbeskrivelse og eventuelt en forretningsorden for sit virke. Disse skal være tilgængelige for medlemmerne på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af 1 bestyrelsesmedlem, herunder 1 juniorrepræsentant. Alle bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende,
Juniorrepræsentanterne har alene stemmeret i sportsligt anliggende. Tvivlsspørgsmål om hvorvidt en sag kan karakteriseres som et sportsligt anliggende, afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 stemmeberettigede medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, deltager i beslutningen. Næstformanden træder ved formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren udarbejder beslutningsreferat på bestyrelsesmøder, som fremlægges til godkendelse på nærmest følgende bestyrelsesmøde. Det godkendte referat gøres tilgængeligt for medlemmerne på klubbens medlemssystem.

Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om arbejdsdage og hjælp til stævner gældende for klubbens medlemmer og opstaldere på Parcelgården, og disse er tilgængelige på klubbens hjemmeside.

§ 8. Bestyrelsens dispositioner
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dennes virksomhed.


§ 8a. Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december, hvor regnskabet afsluttes.

Regnskabet skal revideres såvel talmæssigt som kritisk, af de valgte revisorer, senest den 1. februar. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en statsautoriseret revisor til at revidere regnskabet. Generalforsamlingen kan endvidere blandt medlemmerne for et år ad gangen vælge en intern revisor. Genvalg kan finde sted.
De på generalforsamlingen valgte revisorer er berettiget til at foretage uanmeldt revision af klubbens regnskab op til 2 gange årligt.
Klubbens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Bestyrelsens beretning, evt. i uddrag vedrørende opfyldelse af klubbens formålsparagraf, skal bilægges klubbens regnskab ved fremsendelse til kommunalbestyrelsen.
Formanden og kassereren kan tegne klubben i alle økonomiske forhold. Klubbens samlede bestyrelse er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen og klubbens reviderede regnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 9. A Karantæne og eksklusion
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 9. B
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

§ 9. C
I det af §9 B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afsteming, og med et flertalt på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre klubber eller evt. indstilles til Danmarks Indræts Forbund, at vedkommende udelukkes for andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

§ 10. Klubbens opløsning
Beslutning om klubbens opløsning skal træffes af to generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Der skal være mindst 14 dage imellem generalforsamlingerne. Herudover skal 3/4 af de afgivne stemmer ved den første generalforsamling være for klubbens opløsning. Når generalforsamlingen har besluttet klubbens opløsning, træffer generalforsamlingen beslutning om afvikling af klubbens aktiver, til almennyttige formål indenfor ridesport.


Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 9. februar 2022. Og med ændring vedtaget den 9. februar 2024.

Bilag:
A 2009Medlemsgrupper og kontingenter (ændret 2021)

C 2009Klubmesterskaber og vinterklubstævner (ændret 2019)

G 2009Regler for rangliste (ændret 2020)
G-1-aPointskema til rangliste - Spring

G-1-bPointskema til rangliste - Dressur


Bilag A 2009: Medlemsgrupper og kontingenter (ændret 2021)

GLOSTRUP RIDEKLUB har nedenstående medlemsgrupper og kontingentet i alle grupper betales en gang årligt pr. 1. april.


Der betales et års kontingent enten ved indmeldelse eller ved årlig fornyelse af medlemskabet, således at kontingentperioden er 1 år fra klubbens registrering af betaling.

Hvis et medlem ønsker at skifte medlemsgruppe, betales forskellen mellem oprindeligt kontingent og det kontingent, som gælder for den nye medlemsgruppe.
Hvis det nye medlemskab er billigere, refunderes kontingentet ikke. Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.


AKTIVE MEDLEMMER:

Aktive medlemmer har adgang til alle Glostrup Rideklubs faciliteter - ridehuse, rytterstue, udendørsbaner, samt til at deltage i alle arrangementer, som Glostrup Rideklub afholder eller bliver inviteret til.

Der kan kun løses ridehuskort for heste, der er opstaldet på Parcelgården. Heste opstaldet udenfor Parcelgården kan deltage i undervisning i ridehusene mod et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen og som opkræves af underviseren.

Aktive medlemmer er berettiget til at modtage transporttilskud fra "TRANSPORTKASSEN" efter regler, der fastsættes af bestyrelsen.

Aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare. Se dog § 5 i klubbens love.

Kontingentet er:
Seniorer 600,-kr. pr. år.
Juniorer 300,-kr. pr. år, - ryttere er juniorer indtil udgangen af det kalender år, hvor de fylder 18 år.

PASSIVE MEDLEMMER:

Alle, som ikke er aktive ryttere, kan optages som passive medlemmer af Glostrup Rideklub. Passive medlemmer må ikke starte til stævner i eller for Glostrup Rideklub.

Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare. Se dog § 5 i klubbens love.

Kontingentet er 200,- kr. pr. år.


ÆRESMEDLEMMER:

Æresmedlemmer er kontingent fri og har samme rettigheder som aktive medlemmer.

Bilag C: Klubmesterskaber og vinterstævner (revideret 2019)

Deltagelse i mesterskaber forudsætter, at man har været medlem af Glostrup Rideklub i mindst 3 måneder. Hver rytter må kun deltage én gang i ét mesterskab inden for hver diciplin, dog må en rytter starte 2 heste i 1. hovedrunde i springning.
Mesterskabsklasser åbnes når der er mindst 4 deltagere.
Mesterskabsklasser er pointgivende og pønalitetsgivende på ranglisten.
Dansk Ride Forbunds reglement er gældende i det omfang, det ikke er fraveget i nedenstående bestemmelser:

Dressur:
Junior/ungrytter mesterskabet er åbent for alle aktive junior/ungryttere. Den bedst placerede junior/ungrytter bliver junior/ungrytter mester. Man er junior/ungrytter til og med det kalenderår man fylder 21 år i henhold til Dansk ride Forbunds reglement som til enhver tid er gældende.
Klubmesterskab er åbent for alle aktive medlemmer af Glostrup Rideklub.
Old Boys- mesterskab er åbent for alle aktive medlemmer af Glostrup Rideklub, og som er fyldt 35 år.
Ved ligeplacering til mesterskabstitler i dressur deles titlen.


Rideskolemesterskabet er åbent for alle aktive medlemmer af GLK, der opfylder nedenstående krav:

 • Der skal rides på en af Parcelgårdens rideskoleheste.
 • Start i klassen aftales med rideskolelæreren forud for tilmelding
 • Man må deltage på en rideskolehest i et program.
 • Samme rideskolehest må godt starte flere gange med forskellige ryttere.

Den bedst placerede i klassen bliver årets rideskolemester i dressur.Springning:
Junior/ungrytter mesterskabet er åbent for alle aktive junior/ungryttere. Den bedst placerede junior/ungrytter bliver junior/ungrytter mester.
Man er junior/ungrytter til og med det kalenderår, man fylder 21 år i henhold til Dansk ride Forbunds reglement, som til enhver tid er gældende.

Klubmesterskab er åbent for alle aktive medlemmer af Glostrup Rideklub.

Rideskolemesterskabet er åben for alle aktive medlemmer af GLK, der opfylder nedenstående krav:

• Der skal rides på en af Parcelgårdens rideskoleheste.

• Mesterskabet er åbent for ekvipager, der ikke opfylder kravene for at måtte ride enten junior- eller klubmesterskabet.

• Den bedst placerede bliver rideskolemester, altså ekvipagen med færrest fejl og hurtigst tid.

• Klassen rides i højde fastsat af springudvalget.

• Klassen rides altid i en metode B1.

• Man må gerne deltage med flere heste, men man skal vælge en i omspringningen ligesom ved de andre mesterskaber.

Junior/ungrytter mesterskabs- og klubmesterskabsklassen rides efter metode B12.
Ved ligeplacering til mesterskabstitler i spring er tiden i omspringningen afgørende.

Regler for GLKs Vinterklubstævner:
Ved D-stævner kan hesten have op til 4 starter pr. dag, så længe ingen starter er over sværhedsgrad 0. Ingen ekvipage kan have mere end 2 starter pr. dag.

Bilag G: Regler for rangliste (revideret 2020)Pr. 31/12 hvert år udregner Glostrup Rideklub en liste over hvilke af klubbens medlemmer, der i dressur og i springning har opnået point i det forløbne stævneår efter nedenstående regler.

Ved klubbens ordinære generalforsamling uddeles vandrepokaler og erindringspræmier til de ryttere, der har opnået flest point i henholdsvis dressur og springning i det forløbne år.

Man skal have opnået mindst 15 point for at kunne modtage ranglistens vandrepokal, som ellers ikke bliver uddelt.

Hvis flere ryttere indenfor den samme konkurrencegren er lige placerede på ranglisten, er vinderen den med flest 1. pladser.

I konkurrencer, som er pointgivende gives de i bilag g-1-a (spring) og g-1-b (dressur) anførte point med nedenstående tilføjelser:

 • I distrikts-, Sjællands- og danmarksmesterskaber gives der 2 x af de i tabellen anførte point. Der gives kun point for det samlede resultat.
 • I klubmesterskaber gives der 1,5 x af de i tabellen anførte point.
 • Der gives 1 placering for hver påbegyndt antal af 4 startende. Det kræves dog, at der er min. 2 startende for at der kan opnås placering i en klasse, og derved point.
 • I springklasserne LC Speciel og LC Debutant gives point som for LD
 • I U- springklasser og sløjfeklasser gives point som for 1. plads i den nærmeste lavere almindelige klasse, - f.eks. for en 0-runde i U-LB gives point som for en 1. plads i LC.

Der gives ikke point i følgende konkurrencer:

 • Bare- back klasser
 • Holdspringninger
 • Jagtspringninger
 • Højdespringning
 • Puissance
 • Rekordforsøg
 • Holddressur


Vandrepokalerne kan ikke vindes til ejendom, men vandrer evigt.

Rytterne skal selv oplyse ranglistebestyreren om hvilke placeringer, de har opnået. Er placeringerne ikke afleveret til ranglistebestyreren senest 14 dage efter opnåelsen, betragtes de som ugyldige og medregnes ikke.

Bilag G-1-a: Pointskema til rangliste - Spring.Bilag G-1-b: Pointskema til rangliste - Dressur.


Sværheds-grad


Klasser

1.

2.

3.

4.

P.

Point opnået ved Klubstævner


0


Hest

LD1, LD2,

LC1, LC2, LC3

Grad 1 & 2


10


8


6


4


20Pony

LD1, LD2,

LC1, LC2, LC310


8


6


4


2

og Klubklasser

0


Hest

LB1, LB2, LB3

Grad 3


1614


12


10


81


Hest

LA1, LA2, LA3

Grad 4


2220


18


16


141


Pony

LB1, LB2, LB3

(Ponyklasser)


2220


18


16


14
2


Hest

LA4, LA5, LA6

Grad 528


26


24


22


202Pony

LA1, LA2,

LA KÜR


28


26


24


22


203


Hest


MB0, MB1, MB2, MB3 eller højere.


36


34


32


30


283Pony

LA3, LA4 eller højere.


36


34


32


30


28

Point opnået ved Distrikts-stævner


1


Hest

LA1, LA2, LA3


32


30

28


26


241Pony

LB1, LB2, LB3


32


30


28


26


242


Hest


LA4, LA5, LA6


38


36


34


32


302Pony

LA1, LA2, LA KÜR


38


36


34


32


303


Hest


MB0, MB1, MB2, MB3,


46


44


42


40


38

Sværheds-

grad


Klasser

1.

2.

3.

4.

P.3


Pony


LA3, LA4


46


44


42


40


384Hest

MA1


52


50


48


46


444Pony

LA5


52


50


48


46


445Hest

MA2, MA3 PSG, INT 1,


58


56


54


52


505Pony

LA6, PRI


58


56


54


52


506Hest

INT1


64


62


60


58


566Pony

PRM, PRT


64


62


60


58


56

Point opnået ved Landsstævner


2


Pony

LA1, LA2


50


48


46


44


423Hest

MB0, MB1, MB2, MB3


56


54


52


50


483


Pony


LA3, LA4


56


54


52


50


484


Hest


MA1


62


60


58


56


544Pony

LA5


62


60


58


56


545Hest

MA2, MA3, PSG


68


66


64


62


605Pony

LA6, PRI


68


66


64


62


606Hest

INT 1


76


74


72


70


68

6Pony


PRM, PRT


76


74


72


70


687

Hest

Svær INT1, INT2, INTA, INTB


82


80


78


76


748


Hest

GPU25, 16-25, GP, GPS, GP KÜR


90


88


86


84


82


Hvis en klasse ikke fremgår af listen, skal den placeres i den sværhedsgrad, som den står under i DRF`s reglement og give point derefter.

Ved klubmesterskabet giver mesterskabsklasserne 1,5 X point.Vi takker vore sponsorer

Glostrup Rideklub

Sortevej 52, 2600 Glostrup