Kære medlem,
 
Velkommen til vores nye hjemmeside som fremover vil være vores knudepunkt for al kommunikation og administration.
 
For at sikre at alle data på alle medlemmer, nye som gamle er opdateret, beder vi alle medlemmer om at oprette en profil, det burde ikke tage mere end 2 min. men det er en meget stor hjælp for os i klubben.
 
Snart kan du selv tilmelde dig hold og begivenheder og modtage god information fra os på både email og SMS.

elkommen til Glostrup Rideklub, GLK, hvor vi håber at du falder godt til, og vil bidrage til klubbens trivsel og udvikling.

GLK er en rideklub under Dansk Idræts Forbund og Dansk Ride Forbund. GLK har ca. 300 medlemmer i forskellige kategorier.

Indmeldelsesblanketter kan hentes på klubbens eller rideskolens kontor. Vær opmærksom på, at kommunikation fra klubben til medlemmerne i vidt omfang sker pr. mail, - derfor bedes mailadresse oplyst. Herudover henvises til klubbens hjemmeside, klubbladet, den halvårlige aktivitetsliste og aktuelle opslag i servicebygningen mellem ridehusene og i staldene.

Kontingenter opkræves en gang årligt i april. Er kontingentet ikke betalt 1 måned efter rykker pr. mail slettes medlemskabet uden yderligere varsel. De årlige kontingenter for de respektive kategorier fremgå af GLK`s hjemmeside. På hjemmesiden kan du i øvrigt finde en lang række supplerende oplysninger om GLK. Se menuen til venstre og Glostrup Rideklubs Love.

GLK er lejer på Parcelgårdens Rideskole og Hestepension, beliggende Sortevej 52, 2600 Glostrup og med direkte adgang til Vestskoven med mere end 50 km ridestier. Rideskolen er en privat virksomhed, der ejes af Joen Hansen. GLK har et godt og tæt samarbejde med rideskolen og manglende efterkommelse af anvisninger eller henstillinger fra rideskolen kan medføre bortvisning.
Rideskolens åbningstider er mandag til fredag fra kl. 07.00 til 22.00 samt lørdag, søndag og helligdage fra kl. 7.00 til 18.00. Rideskolens tlf. nr. er: 30 32 30 26. Lågen ved Sortevej lukkes 10 min. efter lukketid. Skal man ind på rideskolen uden for åbningstid, skal der gives besked til Joen, tlf. 26 21 06 75.

I GLK dyrker vi dressur, spring, voltigering og motionsridning. Herudover har vi en række sociale arrangementer som rytterfester, andespil, juletræ og lege-læredage hvor forældre, søskende og venner er velkomne til at deltage. Se aktivitetskalenderen her på siden.

På rideskolen tilbydes rideundervisning i dressur og spring. I GLK tilbydes undervisning i dressur, spring, voltigering og terrænridning på motionsniveau. GLK tilbyder undervisning vedr. ryttermærker 1, 2, 3 og 4. Herudover sikrer rideskolen og klubben, at medlemmerne løbende modtager råd og vejledning vedr. ridning og behandling af hestene, herunder relevante sikkerhedsregler.

Al ridning i GLK sker i overensstemmelse med Dansk Ride Forbunds anvisninger om sikkerhed. Ved al ridning skal ryttere bære godkendt hjelm og ved springning skal ryttere under 18 år tillige bære sikkerhedsvest, hvilket generelt anbefales. Detaljerede sikkerhedsregler og oplysninger om rideskolen og GLK findes på klubbens og rideskolens hjemmeside.


I ridehusene er der opslag med almindelige regler for benyttelse af ridehusene. I staldene er der opslag med almindelige regler for ophold i staldene, ligesom der er opslag om, hvilke folde, der er i brug og om, hvorledes trækken til og fra foldene skal foregå. Opslagene findes tillige her på siden.

Overalt på rideskolen, herunder i GLK`s lokaler, er der opsat brandslukningsudstyr og skiltning med flugtveje. Endvidere findes der opslag med forholdsregler ved brand. GLK foranlediger at slukningsudstyret demonstreres og, at der afholdes førstehjælpskurser. I servicebygningen mellem ridehusene findes en førstehjælpskasse.

GLK arrangerer arbejdsdage, hvor alle klubbens medlemmer deltager i fremstilling og vedligeholdelse af klubbens faciliteter og materiel. GLK har aftale med rideskolen om benyttelse af traktor, maskiner og værktøj mv. Det er imidlertid et ufravigeligt krav, at traktor og maskiner kun benyttes af voksne efter nærmere aftale i hvert enkelt tilfælde og kun efter fornøden instruktion.

Ved arbejde for klubben er medlemmerne dækket af en kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring under Dansk Idræts Forbund.
Ved sædvanlig daglig ridning og ophold på rideskolen i øvrigt, er medlemmerne ikke forsikringsdækket. Derfor anbefales det kraftigt, at alle medlemmer kontakter deres eget forsikringsselskab og tegner fornøden privat forsikring. For heste gælder, at der skal tegnes en lovpligtig ansvarsforsikring.

Og husk, at vi kommer i Glostrup Rideklub i vores fritid for vores fornøjelses skyld.

 
Tak og sportslige hilsner
 
Glostrup Rideklub
 
Vi takker vore sponsorer

Glostrup Rideklub

Sortevej 52, 2600 Glostrup