Retur til Glostrup Rideklub

 

  Indmeldelsesblanket

  Sikkerhed

 

 

  Bilag til lovene:

 

  Bilag a - Medlemsgrupper

  Bilag b - Rideskolens regl.

  Bilag c - Transporttilskud

  Bilag d - Klubmesterskaber

  Bilag e - Udelukkelsesregler

  Bilag f -  Arbejdsdage

 
Bilag f1 - Hjælp til stævner

 
Bilag g - Bestyrelse & udvalg

  Bilag h - Regler rangliste

  Bilag h1-a - Pointskema til
  rangliste for spring


  Bilag h1-b - Pointskema til
  rangliste for dressu
r

  Bilag i - Generelle regler

 

 

Glostrup Rideklubs Love

§ 1.

Klubbens navn er Glostrup Rideklub (GLK) og klubbens hjemsted er Glostrup Kommune. Glostrup Rideklub er medlem af DRF under DIF hvorfor klubben er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 2.

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ride konkurrencer af forskellig art, samt arbejde for kendskabet til heste og alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben skal sikre gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke ridesport mv. med udgangspunkt i et forpligtende socialt klubfællesskab.

§ 3.

I klubben kan optages medlemmer i en af følgende kategorier, der er nærmere beskrevet i bilag A til disse love, mod et indskud, som fastsættes hvert år på generalforsamlingen:

Aktive senior medlemmer

Aktive junior medlemmer

Passive medlemmer


Medlemskab er gældende fra datoen for bestyrelsens modtagelse af skriftlig indmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfaldsdato, slettes vedkommende som medlem og genoptagelse i klubben kan kun ske efter betaling af restancen og mod nyt indskud. Se endvidere § 5.

Klubbens bestyrelse kan stille forslag til generalforsamlingen om udnævnelse af æresmedlemmer. Generalforsamlingen kan forlange skriftlig afstemning om bestyrelsens forslag herom. Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke diskuteres på generalforsamlingen.

§ 4.

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling, som afholdes i februar måned.
Tid og sted for generalforsamlingen skal sammen med forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skriftligt meddeles klubbens medlemmer mindst 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse til generalforsamlingen kan ske elektronisk til de medlemmer, der har accepteret denne indkaldelsesform ved aflevering af e-mailadresse til klubbens medlemsregister.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 1. januar.
Kontingentrestance medfører tab af adgangstegn til generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter :

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3. Kassereren aflægger regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent, indskud og ridehus kort.
6. Valg af formand, kasserer eller sekretær.
7. Valg af øvrig bestyrelse.
8. Valg af 1. suppleant.
9. Valg af juniorrepræsentanter
10. Valg til udvalg og udvalgsformænd.
A. Dressurudvalg.
B. Springudvalg.
C. Velfærdsudvalg.
D. Terræn- og motionsudvalg.
E. PR- og sponsorudvalg.
F. Juniorudvalg.
G. Voltigeringsudvalg
H. Festudvalg
I. Lege- og læreudvalg
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes med mindst 7 dages varsel, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 aktive eller passive
seniormedlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter begæringen modtages.

§ 5.

Aktive og passive seniormedlemmer, som har betalt kontingent, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, er valgbare og har fuld stemmeret. Juniormedlemmer, som har betalt kontingent, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, vælger på generalforsamlingen for et år ad gangen 2 juniorrepræsentanter til bestyrelsen og har herudover kun stemmeret i sportslige anliggender.
Æresmedlemmer er valgbare og har fuld stemmeret.
På generalforsamlingen kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er forslag forkastede. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Bestyrelsen eller mindst 3 stemmeberettigede medlemmer kan dog forlange skriftlig afstemning.
Til ændring af klubbens love, ved forslag om udnævnelse af æresmedlemmer, til eksklusion af medlemmer eller genoptagelse af udelukkede medlemmer kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. - Se endvidere § 9.

§ 6.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Hvert år er tre eller fire bestyrelsesmedlemmer på valg, heriblandt enten formanden eller kassereren og sekretæren.
Udover formanden, kassereren og sekretæren, som vælges af generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv. Næstformanden træder ved formandens frafald i dennes sted.
Til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen 1 suppleant, som i tilfælde af et bestyrelsesmedlems frafald, kan indtræde i det pågældende bestyrelsesmedlems sted indtil førstkommende generalforsamling.
Medlemmer af Glostrup Rideklubs bestyrelse eller klubbens revisorer kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen eller være revisor i en anden rideklub.
Medlemmer af Glostrup Rideklubs bestyrelse kan ikke samtidig have nær tilknytning til en anden rideklub eller andet rideetablissement.

Foruden ovennævnte vælger generalforsamlingen følgende primære udvalg hver på mindst 3 medlemmer.

1. Dressurudvalg.
2. Springudvalg.
3. Terræn- og motionsudvalg.
4. Velfærdsudvalg.
5. PR- og sponsorudvalg.
6. Juniorudvalg.
7. Voltigeringsudvalg.
8. Festudvalg
9. Lege- og læreudvalg

Indstillingen til de enkelte udvalg skal så vidt muligt ske fra og af de medlemmer, der tilhører de pågældende interesseområder. Formanden for udvalgene vælges af generalforsamlingen, som en af de kandidater, der er foreslået af medlemmer fra det pågældende interesseområde.

Udvalgene vælger en stævnekoordinator til varetagelse af de overordnede stævnefunktioner før, under og efter stævner. Formanden for hvert af udvalgene samt stævnekoordinatoren har møderet i bestyrelsen.

Hvert udvalgs og stævnekoordinatorens ansvarsområde og beføjelser kan præciseres i een til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse. I tilfælde af vakance, supplerer de pågældende udvalg sig selv, og vælger ny formand. Samtlige udvalgsmedlemmer vælges for et år. Genvalg kan finde sted.

§ 7.

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af 1 bestyrelsesmedlem, herunder 1 juniorrepræsentant. Alle bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende,
Juniorrepræsentanterne har alene stemmeret i sportsligt anliggende. Tvivlsspørgsmål om hvorvidt en sag kan karakteriseres som et sportsligt anliggende, afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 stemmeberettigede medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, deltager i beslutningen. Næstformanden træder ved formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlinger og beslutninger på bestyrelsesmøder. Protokollen fremlægges til godkendelse på nærmest følgende bestyrelsesmøde og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

§ 8.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dennes virksomhed. Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december, hvor regnskabet afsluttes. Regnskabet skal revideres såvel talmæssigt som kritisk, af de valgte revisorer, senest den 1. februar. Klubbens formand kan deltage i revisionen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Revisorer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
De på generalforsamlingen valgte revisorer pålægges at foretage uanmeldt revision af klubbens regnskab minimum 2 gange årligt.
Klubbens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Bestyrelsens beretning, evt. i uddrag vedrørende opfyldelse af klubbens formålsparagraf, skal bilægges klubbens regnskab ved fremsendelse til kommunalbestyrelsen.
Formanden og kassereren kan tegne klubben i alle økonomiske forhold. Klubbens samlede bestyrelse er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen og klubbens reviderede regnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 9. A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 9. B
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

§ 9. C
I det af §9 B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afsteming, og med et flertalt på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre klubber eller evt. indstilles til Danmarks Indræts Forbund, at vedkommende udelukkes for andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

§ 10.

Beslutning om klubbens opløsning skal træffes af to generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Der skal være mindst 14 dage imellem generalforsamlingerne. Herudover skal 3/4 af de afgivne stemmer ved den første generalforsamling være for klubbens opløsning. Når generalforsamlingen har besluttet klubbens opløsning, træffer generalforsamlingen beslutning om afvikling af klubbens aktiver, til almennyttige formål indenfor ridesport.

§ 11.

Nærværende love er vedtaget på generalforsamlingen den 5. februar 1966 og revideret 1971, 1977, 1981, 1982, 1986, 1989, 1990, 1992, 1993, 2000, 2001, 2002, 2003 og 2009.

Bilag:
A 2009    Medlemsgrupper og kontingenter
B 2009    Regler på Parcelgården
C 2009    Transporttilskud
D 2009    Klubmesterskaber og vinterklubstævner
E 2009    Udelukkelsesregler
F 2009    Arbejdsdage
F-1 2009 Hjælp til stævner
G 2009    Bestyrelse og udvalg
H 2009    Regler for rangliste
H-1 2009 Pointskema til rangliste
I 2009     Generelle rideregler og foldregler 

Design CHS 2002.